vdoc.com.vn

Đào tạo quản lý CNTT SmartPro

Trang bị và hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng cho một nhà quản lý CNTT chuyên nghiệp - Nâng cao năng lực hoạch định và quản lý nguồn lực CNTT - Phát triển tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch, dự án và giải pháp CNTT phù hợp với nhu cầu và định hướng hoạt động.

Ngày nay, trong hoạt động doanh nghiệp, CNTT đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc quản trị doanh nghiệp, cải tiến quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu chi phí, gia tăng doanh thu. CNTT sẽ giúp doanh nghiệp đo lường được năng suất kinh doanh, nhu cầu khách hành, kiểm soát lượng hàng tồn kho, nắm bắt tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh…Như vậy, bất cứ doanh nghiệp nào đang đứng trước cơ hội phát triển, nếu không lấy CNTT làm công cụ quản lý thì hệ thống khó vận hành và cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo.

Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT ở doanh nghiệp sẽ khó có thể phát triển nếu như không có  một quy trình điều hành và quản trị thông tin doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Chính vì lý do đó, SmartPro xin giới thiệu các khóa học phù hợp với việc quản trị CNTT và ứng dụng CNTT vào quản trị, quản lý doanh nghiệp, như sau: 

Chương trình đào tạo ITIL

IT Service Management

IT Help Desk

COBIT 5 Foundation

Advanced IT Help Desk

IT Management, Quality Control and Compliance

Quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP)

Chương trình đào tạo theo quyết định 1987/QĐ-BTTTT

Business Analysis Professional

Chương trình đào tạo PCI DSS

Lãnh đạo CNTT _ CIO

TOGAF 9.1

Chương trình đào tạo ISO/IEC 27001:2013

IT Management Skills - Các kỹ năng quản lý CNTT